બે ઘડીનો પરોણો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે ઘડીનો પરોણો

  • 1

    મરવાને બે ઘડીની જ વાર હોય એવું માણસ.