બે બોલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે બોલ

  • 1

    થોડાંક વચન; થોડીક પ્રસ્તાવના કે થોડુંક વ્યાખ્યાન.