ગુજરાતી

માં બે માથાં હોવાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બે માથાં હોવાં1બે માથાં હોવાં2

બે માથાં હોવાં1

  • 1

    મગજનું ફાટેલું હોવું; ગર્વિષ્ઠ ને તુમાખી હોવું.

ગુજરાતી

માં બે માથાં હોવાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બે માથાં હોવાં1બે માથાં હોવાં2

બે માથાં હોવાં2

  • 1

    ગાંઠે નહીં તેવું હોવું.