બે મોઢાં હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે મોઢાં હોવા

  • 1

    બેવચની હોવું.