બે શબ્દ કહેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે શબ્દ કહેવા

  • 1

    ટૂંક વિવેચન પ્રવચન કરવુ.

બે શબ્દ કહેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે શબ્દ કહેવા

  • 1

    ભલામણ કરવી.

  • 2

    શિખામણ કે ઠપકો આપવાં.