ગુજરાતી

માં બે શબ્દ કહેવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બે શબ્દ કહેવા1બે શબ્દ કહેવા2

બે શબ્દ કહેવા1

  • 1

    ટૂંક વિવેચન પ્રવચન કરવુ.

ગુજરાતી

માં બે શબ્દ કહેવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બે શબ્દ કહેવા1બે શબ્દ કહેવા2

બે શબ્દ કહેવા2

  • 1

    ભલામણ કરવી.

  • 2

    શિખામણ કે ઠપકો આપવાં.