બે શબ્દ બોલવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે શબ્દ બોલવા

  • 1

    ટૂંક વિવેચન પ્રવચન કરવું.