બે હાથ વચ્ચે પેટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે હાથ વચ્ચે પેટ

  • 1

    સમદૃષ્ટિ ને નિષ્પક્ષ.