બે હાથ વિના તાળી ન પડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે હાથ વિના તાળી ન પડે

  • 1

    કોઈ કામમાં સામાની મદદ કે સહકાર જરૂરી છે.