ભૂકા કાઢી નાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂકા કાઢી નાખવા

  • 1

    સંપૂર્ણ નાશ કરવો.

  • 2

    ખાઈને સાફ કરી દેવું.