ભગવાનના ઘરનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભગવાનના ઘરનું

  • 1

    ભલું ઓલિયું માણસ.