ભગવાનનું માણસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભગવાનનું માણસ

  • 1

    ભલું ઓલિયું માણસ.