ભગવાન પુછે! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભગવાન પુછે!

  • 1

    જેવાં કર્મ તેવી ભગવાનશિક્ષા કરે!.