ભગિનીસમાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભગિનીસમાજ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    સ્ત્રીઓનું મંડળ.