ભંગિયાને જા! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભંગિયાને જા!

  • 1

    હલકામાં હલકા ઠેકાણે નાતરું કર!.

  • 2

    દીસતી રહે!.