ભગોટાં પાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભગોટાં પાડવાં

  • 1

    વણવા માટે રેશમના તાર તૈયાર કરવા.