ગુજરાતી

માં ભજાવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભજાવું1ભૂંજાવું2ભેજાવું3ભંજાવું4

ભજાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ભજવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં ભજાવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભજાવું1ભૂંજાવું2ભેજાવું3ભંજાવું4

ભૂંજાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ભૂંજવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં ભજાવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભજાવું1ભૂંજાવું2ભેજાવું3ભંજાવું4

ભેજાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ભેજવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં ભજાવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભજાવું1ભૂંજાવું2ભેજાવું3ભંજાવું4

ભંજાવું4

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ભંજવું',' ભાંજવું'નું કર્મણિ.