ગુજરાતી

માં ભજાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભજાવવું1ભૂંજાવવું2ભેજાવવું3ભંજાવવું4

ભજાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ભજવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ભજાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભજાવવું1ભૂંજાવવું2ભેજાવવું3ભંજાવવું4

ભૂંજાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ભૂંજવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ભજાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભજાવવું1ભૂંજાવવું2ભેજાવવું3ભંજાવવું4

ભેજાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ભેજવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ભજાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભજાવવું1ભૂંજાવવું2ભેજાવવું3ભંજાવવું4

ભંજાવવું4

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ભંજવું',' ભાંજવું'નું પ્રેરક.