ગુજરાતી

માં ભજાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભજાવવું1ભૂંજાવવું2ભેજાવવું3ભંજાવવું4

ભજાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ભજવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ભજાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભજાવવું1ભૂંજાવવું2ભેજાવવું3ભંજાવવું4

ભૂંજાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ભૂંજવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ભજાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભજાવવું1ભૂંજાવવું2ભેજાવવું3ભંજાવવું4

ભેજાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ભેજવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ભજાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભજાવવું1ભૂંજાવવું2ભેજાવવું3ભંજાવવું4

ભંજાવવું4

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ભંજવું',' ભાંજવું'નું પ્રેરક.