ભૂંડની ભૂંજર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂંડની ભૂંજર

  • 1

    એક સ્ત્રીના ઘણાં (નાનાં નાનાં) છોકરાં.