ભડવાઈ કૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભડવાઈ કૂટવી

  • 1

    વેશ્યાઓ મેળવી આપવાનો ધંધો કરવો.