ગુજરાતી

માં ભડ કાઢી નાખવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભડ કાઢી નાખવી1ભૈડ કાઢી નાખવી2

ભડ કાઢી નાખવી1

  • 1

    ભોપાળું બહાર પાડી દેવું.

ગુજરાતી

માં ભડ કાઢી નાખવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભડ કાઢી નાખવી1ભૈડ કાઢી નાખવી2

ભૈડ કાઢી નાખવી2

  • 1

    ભડ; ભોપાળું બહાર પાડી દેવું.