ભડ કાઢી નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભડ કાઢી નાખવી

  • 1

    ભોપાળું બહાર પાડી દેવું.

ભૈડ કાઢી નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૈડ કાઢી નાખવી

  • 1

    ભડ; ભોપાળું બહાર પાડી દેવું.