ભૂતનો વાસ (પીપળો) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂતનો વાસ (પીપળો)

  • 1

    હંમેશનું રહેઠાણ; જ્યાં વારંવાર જતો કે રહેતો હોવાથી માણસ ત્યાંથી ઘણુંખરું મળી આવે તે.