ભૂત પર ચિઠ્ઠી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂત પર ચિઠ્ઠી

  • 1

    જુઠ્ઠો વાયદો.