ગુજરાતી

માં ભભકી ઊઠવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભભકી ઊઠવું1ભભૂકી ઊઠવું2

ભભકી ઊઠવું1

 • 1

  શોભી ઊઠવું.

 • 2

  ગુસ્સે થઈ જવું.

ગુજરાતી

માં ભભકી ઊઠવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભભકી ઊઠવું1ભભૂકી ઊઠવું2

ભભૂકી ઊઠવું2

 • 1

  સળગી ઊઠવું.

 • 2

  ચળકાટ મારવો; પ્રકાશી ઊઠવું.