ભરમ ભાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરમ ભાગવો

  • 1

    રહસ્ય ખુલ્લું થવું કે કરવું.

ભ્રમ ભાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભ્રમ ભાગવો

  • 1

    સંદેહ કે ભ્રમ દૂર કરવો કે થવો.