ગુજરાતી

માં ભરમ ભાગવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરમ ભાગવો1ભ્રમ ભાગવો2

ભરમ ભાગવો1

  • 1

    રહસ્ય ખુલ્લું થવું કે કરવું.

ગુજરાતી

માં ભરમ ભાગવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરમ ભાગવો1ભ્રમ ભાગવો2

ભ્રમ ભાગવો2

  • 1

    સંદેહ કે ભ્રમ દૂર કરવો કે થવો.