ભર્યા પૂર્યા પહોંચવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભર્યા પૂર્યા પહોંચવા

  • 1

    માગતું પૂરેપૂરું મળવું.