ભરૂંસો આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરૂંસો આપવો

  • 1

    સધ્યારો કે આશ્વાસન આપવું.

  • 2

    વિશ્વાસ આપવો.