ભરી આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરી આપવું

  • 1

    નુકસાની કે કિંમત ભરપાઈ કરવાં.

  • 2

    ટીપમાં લખી આપવું.

  • 3

    માપી આપવું.