ગુજરાતી

માં ભરોસો કરવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરોસો કરવો1ભરોંસો કરવો2

ભરોસો કરવો1

  • 1

    વિશ્વાસ મૂકવો.

ગુજરાતી

માં ભરોસો કરવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરોસો કરવો1ભરોંસો કરવો2

ભરોંસો કરવો2

  • 1

    વિશ્વાસ મૂકવો.