ભરોંસો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરોંસો કરવો

  • 1

    વિશ્વાસ મૂકવો.

ભરોસો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરોસો કરવો

  • 1

    વિશ્વાસ મૂકવો.