ભરોંસો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરોંસો થવો

  • 1

    વિશ્વાસ કે આશા બંધાવી.

ભરોસો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરોસો થવો

  • 1

    વિશ્વાસ કે આશા બંધાવી.