ગુજરાતી

માં ભરોસો થવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરોસો થવો1ભરોંસો થવો2

ભરોસો થવો1

  • 1

    વિશ્વાસ કે આશા બંધાવી.

ગુજરાતી

માં ભરોસો થવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરોસો થવો1ભરોંસો થવો2

ભરોંસો થવો2

  • 1

    વિશ્વાસ કે આશા બંધાવી.