ભરોંસો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરોંસો પડવો

  • 1

    વિશ્વાસ કે આશા બંધાવી.

ભરોસો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરોસો પડવો

  • 1

    વિશ્વાસ કે આશા બંધાવી.