ગુજરાતી

માં ભરોસો પડવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરોસો પડવો1ભરોંસો પડવો2

ભરોસો પડવો1

  • 1

    વિશ્વાસ કે આશા બંધાવી.

ગુજરાતી

માં ભરોસો પડવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરોસો પડવો1ભરોંસો પડવો2

ભરોંસો પડવો2

  • 1

    વિશ્વાસ કે આશા બંધાવી.