ગુજરાતી

માં ભરોસો મૂકવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરોસો મૂકવો1ભરોંસો મૂકવો2

ભરોસો મૂકવો1

  • 1

    કોઈનો આધાર કે ખાતરી રાખવી.

ગુજરાતી

માં ભરોસો મૂકવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભરોસો મૂકવો1ભરોંસો મૂકવો2

ભરોંસો મૂકવો2

  • 1

    કોઈનો આધાર કે ખાતરી રાખવી.