ભરોંસો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરોંસો મૂકવો

  • 1

    કોઈનો આધાર કે ખાતરી રાખવી.

ભરોસો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભરોસો મૂકવો

  • 1

    કોઈનો આધાર કે ખાતરી રાખવી.