ભર દોરીએ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભર દોરીએ જવું

  • 1

    ગર્ભાવસ્થાના છેલ્લા દિવસોમાં સ્થળાંતર કરવું કે બહાર જવું.

  • 2

    આબરૂભેર મરી જવું.

ભર દોરીએ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભર દોરીએ જવું

  • 1

    કનકવાનું ઘણી દોરી સાથે કપાવું-જવું.