ભલકા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભલકા જેવું

  • 1

    મોટું.

  • 2

    ભાલા જેવું મોટું અને તીક્ષ્ણ.