ભલાની દુનિયા નથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભલાની દુનિયા નથી

  • 1

    દુનિયા એવી છે કે ભલાને દુઃખ પડે.