ભલી કરી! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભલી કરી!

  • 1

    ખરું કર્યું; ભારે કરી!.