ભલે પધાર્યા! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભલે પધાર્યા!

  • 1

    ઠીક થયું, જે આવ્યા (સ્વાગત કરતાં વપરાય છે).