ભેંશ પહેલાં ખૂંટા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેંશ પહેલાં ખૂંટા

  • 1

    શેખસલ્લીવેડા જેવી ખોટી ધમાલ.