ભેંશ ભાગોળે ને ઘેર ઝૈડકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેંશ ભાગોળે ને ઘેર ઝૈડકા

  • 1

    શેખસલ્લીવેડા જેવી ખોટી ધમાલ.