ભેંશ ભાગોળે ને છાશ છાગોળે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેંશ ભાગોળે ને છાશ છાગોળે

  • 1

    શેખસલ્લીવેડા જેવી ખોટી ધમાલ.