ભેંસ પહેલાં ખૂંટા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેંસ પહેલાં ખૂંટા

  • 1

    શેખસલ્લીવેડા જેવી ખોટી ધમાલ.