ભાગલાં હાડકાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાગલાં હાડકાં

  • 1

    હરામ હાડકાં; આળસુપણું.