ભાગલે પગે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાગલે પગે

  • 1

    ડરતાં ડરતાં.

  • 2

    નિરાશ થઈને.