ગુજરાતી

માં ભાગોળ જેવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભાગોળ જેવું1ભાગોળે જવું2

ભાગોળ જેવું1

  • 1

    પહોળું, વકાસેલું (મોં).

ગુજરાતી

માં ભાગોળ જેવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભાગોળ જેવું1ભાગોળે જવું2

ભાગોળે જવું2

  • 1

    ઝાડે ફરવા જવું.