ભાડાની વહેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાડાની વહેલ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક ગમેત્યારે ઉલાળી મેલાય-તજી દેવાય તેવી વસ્તુ.