ભાડાનું ઘર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાડાનું ઘર

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક પોતાની ન હોવાથી ગમે ત્યારે પાછી સોંપવી પડે તેવી વસ્તુ.