ભાણા ઉપરથી ઉઠાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાણા ઉપરથી ઉઠાડવું

  • 1

    જમતાં જમતાં ઉઠાડવું.

  • 2

    ગુજરાનનાં સાધન ઝૂંટી લેવાં.