ગુજરાતી

માં ભાંભર કઢાવવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભાંભર કઢાવવી1ભાંભેર કઢાવવી2

ભાંભર કઢાવવી1

  • 1

    તે વાળ ખૂંટી કઢાવવા.

ગુજરાતી

માં ભાંભર કઢાવવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભાંભર કઢાવવી1ભાંભેર કઢાવવી2

ભાંભેર કઢાવવી2

  • 1

    તે વાળ ખૂંટી કઢાવવા.