ગુજરાતી

માં ભીડો ઘાલવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભીડો ઘાલવો1ભીંડો ઘાલવો2

ભીડો ઘાલવો1

  • 1

    ફાંસ મારવી; વચ્ચે અડચણ નાખવી.

ગુજરાતી

માં ભીડો ઘાલવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભીડો ઘાલવો1ભીંડો ઘાલવો2

ભીંડો ઘાલવો2

  • 1

    મમરો મૂકવો; ગપ મારવી.

  • 2

    હરકત ઊભી કરવી.