ભીંતને કાન હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભીંતને કાન હોવા

  • 1

    ભીંત પાછળ છુપાઈને સાંભળનારનો સંભવ હોવો.