ગુજરાતી માં ભૂકંપવિજ્ઞાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ભૂકંપવિજ્ઞાન1ભૂકંપવિજ્ઞાન2

ભૂકંપવિજ્ઞાન1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ભૂકંપ અને તેની તીવ્રતા વગેરેનાં કારણો સમજવા-સમજાવવાની વિદ્યા; 'સિસ્મોલોજી'.

ગુજરાતી માં ભૂકંપવિજ્ઞાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ભૂકંપવિજ્ઞાન1ભૂકંપવિજ્ઞાન2

ભૂકંપવિજ્ઞાન2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ભૂકંપ અને તેની તીવ્રતા વગેરેનાં કારણો સમજવા-સમજાવવાની વિદ્યા; 'સિસ્મોલૉજી'.